MINUA KIINNOSTAA:

Klikkaa avainsanaa

Yhteistyössä

X

Envitecpolis Oy

Envitecpolis Oy – Parempaa kilpailukykyä, tuottavampaa toimintaa ja säästöjä

Envitecpolis Oy on hajautetun uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Asiakkaitamme ovat ruokaketjun toimijat eli maatilat, elintarviketeollisuus, ruokapalvelutoimijat sekä biohajoavan jätteen käsittelijät. Tarjoamme Asiakkaillemme ratkaisuja resurssien entistä viisaampaan käyttöön. Näin Asiakkaamme pystyvät tehostamaan toimintaansa sekä pienentämään kulurakennettaan muun muassa energian, logistiikan, raaka-aineiden ja muiden materiaalien käytön suunnittelulla ja optimoinnilla. Envitecpolis Oy on ollut mukana Maanosaaja-hankkeiden toteutuksessa vuodesta 2010 saakka ja on nykyisin Maanosaajan omistaja.


X

HELMET

HELMET on valtakunnallinen hevosenlannan hyötykäyttöhanke, jonka tavoitteena on edistää hevosenlannan hyödyntämistä ravinteina ja energiana. HELMET kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja siinä etsimme aitoihin tarpeisiin aitoja, hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimintamalleja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien, hevosalanyrittäjien ja koko lannan käsittelyketjun kanssa. Näin hevosenlanta saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön ravinteina ja energiana sekä synnytetään uutta liiketoimintaa.

HELMET järjestää käytännönläheisiä alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia, työpajoja ja yksilöllistä neuvontaa. Haluamme yhdistää lannan tuottajan ja hyötykäyttäjän. Kuhunkin tilanteeseen etsitään juuri siihen parhaiten soveltuva ratkaisu. Se voi löytyä esimerkiksi alueen hevostallien ja paikallisen energia- tai jäteyhtiön yhteisestä biokaasulaitoksesta, läheisen maatilan lannoitetarpeista, hyödyntämisestä isommassa energiantuotantolaitoksessa polttamalla, kompostoinnista tallin omassa tai useamman tallin yhteisessä kompostorissa tai vaikkapa tallin lantalan lämmöntalteenotosta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Matti Arffman
Gsm: 044 783 1700
Email: matti.arffman (@) envitecpolis.fi


X

E-farm®

E-farm® Palvelut muodostuvat:

 • Täysin suomalaisista laskentaohjelmista. Ohjelmat ovat käytännönläheisiä ja havainnollisia työkaluja , joilla voidaan tehdä laskelmia kaikkiaan kahdeksaan uusiutuvaan energiamuotoon liittyen.
 • Käytännönläheisistä ja vuorovaikutteisista koulutuksista. Koulutusten teemoja ovat uusiutuvan energian vaihtoehdot kuten biokaasu ja aurinkoenergia.
 • Kohdevierailuista ja energiamatkoista käytännön kohteisiin. Kohteet ovat maatiloja tai yrityksiä, jotka tuottavat ja hyödyntävät uusiutuvaa energiaa sekä tukevat toiminnallaan kestävää maa- ja metsätaloutta. Kohteissa on mahdollista käydä ohjatuilla vierailukäynneillä. Investoinnin toteuttaja esittelee itse kohteensa. Kohteista löytyy monipuolisesti lukuisia eri energiamuotoja ja hybridiratkaisuja.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Matti Arffman
Gsm: 044 783 1700
Email: matti.arffman (@) e-farm.fi


X

Luonnonvarakeskus (Luke)

Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka edistää luonnonvarojen kestää käyttöä ja biotaloutta. Työn tuloksena syntyy palveluja ja lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle elinkeino- ja yritystoiminnalle. Luke ennakoi globaalin luonnonvaratalouden kehityssuuntia ja tarjoaa asiakkaille tutkimus- ja kehityspalveluja, jotka perustuvat korkeatasoiseen biologiseen ja teknologiseen osaamiseen. Käytössä on tasokkaat kokeelliset tutkimusympäristöt ja laajat tietovarannot.

Luken tutkimus on jaettu neljään temaattiseen ohjelmaan: Pohjoinen vihreä biotalous, Sininen biotalous, Innovatiivinen elintarvikeketju, Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa. Temaattisien ohjelmien päämääränä on tuottaa uusia biopohjaisia tuotteita ja uutta liiketoimintaa, lisätä tuottavuutta digitaalisilla ratkaisuilla, tuoda alueille elinvoimaa kiertotaloudesta ja aikaansaada aineettomiin arvoihin pohjautuvaa hyvinvointia sekä tukea terveellisen ruuantuotannon kannattavuutta.

Kiertotalouden tutkimus- ja asiantuntijapalvelut liittyvät mm. kiertotalouden ratkaisuihin, sivuvirtojen hyödyntämiseen, teollisiin symbiooseihin, energiaratkaisuihin, ravinteiden kierrätykseen ja uusiin orgaanisiin lannoiteainevalmisteisiin ja ravinteiden käyttökelpoisuuden arviointiin.

Luonnonvarakeskus tuottaa räätälöityjä tutkimus- ja asiantuntijapalveluita, tutkimustietoa ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja suomalaiseen alkutuotantoon. Koko tuotantoketjun läpileikkaava osaaminen, monipuolinen infrastruktuuri ja monitieteellisyys tekevät Lukesta vahvan kumppanin alan yritysten kehitystyöhön. Ydinosaamista ovat kestävät ja taloudellisesti kannattavat alkutuotannon järjestelmät, joissa hyödynnetään uusinta automaatiota ja sen tuomia mahdollisuuksia. Luke auttaa parantamaan alkutuotannon kilpailukykyä sekä löytämään niitä tekijöitä, joilla suomalainen alkutuotannon kestävyyttä parannetaan. Maidon- ja lihantuotannossa sekä vesiviljelyssä meillä on käytettävissä ainutlaatuiset infrastruktuurit sekä hyvin laaja osaamispohja.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Harri Huhta
Gsm: 029 532 6144
Email: harri.huhta (@) luke.fi


X

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Geologian tutkimuskeskus on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ- ja elinkeinoministeriön TEM-konsernia. GTK toteuttaa ministeriön asettamia tutkimus-, innovaatio- ja energia-politiikan linjauksia ja tavoitteita sekä vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueiden kehittämistä.

GTK:n perustehtävänä on kartoittaa ja tutkii maankamaraa, sen luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä, sekä tuottaa geologista perustietoa päätöksentekijöille ja lisäarvoa elinkeinoelämälle. GTK tuottaa asiakkaiden tarvitsemia palveluja ja luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen.

GTK :n toiminnan lähtökohtana ovat alueiden omat kehittämissuunnitelmat, vahvuudet ja haasteet ja keskeisenä tavoitteena ovat yritysten toiminta-edellytysten varmistaminen, alueiden kansainvälisen kilpailu-kyvyn edistäminen ja uusien työpaikkojen luominen. Vuoden 2016 alusta alkaen GTK:n organisaatio käsittää 16 valtakunnallista tulosyksikköä. GTK on kuitenkin edelleen alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun ja elinkeinoelämään. Keskeisimpiä tutkimuskohteitamme ovat maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin liittyvät prosessit.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Jari Hyvärinen
Gsm: 029 503 3406
Email: jari.hyvarinen (@) gtk.fi


X

Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky)

Savon ammatti- ja aikuisopisto on Savon koulutuskuntayhtymään kuuluva ammatillinen kouluttaja. Perustehtävänä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista, vastata alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää sekä edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Visiona on olla huippukouluttaja vuonna 2020.

Savon ammatti- ja aikuisopistolla järjestää koulutusta seuraavilla paikkakunnilla: Iisalmi, Juankoski (Muuruvesi), Kuopio, Siilinjärvi (Toivala, Rissala) ja Varkaus.

Ammatillista koulutusta tarjotaan kulttuurialalla, luonnontieteiden alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, tekniikan ja liikenteen alalla, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla.

Kosteikkoihin ja vesistöjen kunnostukseen ja hoitamiseen liittyvää koulutusta annetaan osana luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta. Teoriakoulutuksen lisäksi opiskelijat työskentelevät työssäoppimisjaksoilla alan yrityksissä, osallistuvat hanketoimintaan ja suunnittelevat eri-tyyppisiä ympäristöalan tehtäviä. Näyttötehtävinä syntyy mm. kosteikkosuunnitelmia ja vesistöhankkeiden hankesuunnitelmia rahoitushakemuksineen ja käytännön toteutuksineen.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Ari Parviainen
Gsm: 044 785 4133
Email: ari.parviainen (@) sakky.fi

Yhteyshenkilö: Ari Puustinen
Gsm: 044 785 4130
Email: ari.puustinen (@) sakky.fi


X

Otavan Opisto

Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin omistama kansanopisto, jossa voi suorittaa lähi- ja etäopintoja. Opiston erityisosaamista on verkkopedagogiikka, ja suurin osa opetuksesta tapahtuu verkossa. Koulutustarjontaan kuuluu mm. Nettilukio, Nettiperuskoulu, aineopinnot verkossa, aikuislukio, maahanmuuttajakoulutukset ja lukuvuoden mittaiset valmentavat linjat. Lisäksi tarjolla on jatkuvasti erilaisia kesä- ja lyhytkursseja mm. musiikin, tietotekniikan, pelien, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin parissa. Otavan Opisto toteuttaa myös opettajien tvt- ja verkkopedagogisia koulutuksia sekä erilaisia tilauskoulutuksia. Otavan Opisto on vahvasti tulevaisuusorientoitunut kouluttaja. Tutkiminen, uuden kokeileminen ja testaaminen on keskeinen tehtävä ja innostuksen lähde.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Marianne Heikkinen
Gsm: 040 129 4167
Email: marianne.heikkinen (@) otavanopisto.fi


X

Aluepro Oy

Aluepro Oy tarjoaa tiedonhankinta-, kehittämis-, koulutus- sekä tuki-ja taloushallintopalveluja alueiden julkisen sektorin, yritysten ja yhteisöjen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Palvelut  

 • Tiedonhankintapalvelut
 • Kehittämispalvelut
 • Laadukkaiden ja edullisten koulutuspalvelujen tuottaminen
 • Tuki- ja taloushallintopalvelut

Toteutus

 • Omana asiantuntijapalveluna
 • Verkostoa apuna käyttäen

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Sirpa Remes
Gsm: 040 741 8911
Email: sirpa.remes (@) aluepro.fi


X

MTK-Etelä-Savo ry

Maataloustuottajain Etelä-Savon liitto, MTK-Etelä-Savo ry, toimii jäsenistönsä taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Jäsentiloja noin 7 600, aktiivimaatiloista jäseninä lähes 90 %. Edunvalvontaa maataloudesta maankäyttöön, lasten päivähoidosta rantarakentamiseen liittyvissä asioissa. Tärkeimpänä tavoitteena on toimia vahvasti maakunnallisella tasolla maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden tuotantomahdollisuuksien ja yrittäjien toimeentulon kehittämiseksi. Samalla vaikutetaan maaseudun yleisiin asumisen ja elämisen edellytyksiin. Muita keskeisiä tavoitteita ovat vaikuttaminen kotimaiseen ja Euroopan unionin päätöksentekoon tuomalla esille eteläsavolaisittain tärkeitä tekijöitä.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Vesa Kallio
Gsm: 040 527 1039
Email: vesa.kallio (@) mtk.fi


X

Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia Etelä-Savossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Tehtävät

 • Yrittäjyys ja työllisyys
 • Työvoiman osaamisen kehittäminen
 • Maaseudun kehittäminen
 • Maahanmuutto
 • Ympäristönsuojelu
 • Alueiden käyttö ja rakentamisen ohjaus sekä kulttuuriympäristön hoito
 • Luonnonsuojelu ja –hoito
 • Vesivarojen käyttö ja hoito
 • Ympäristön tilan seuranta
 • Yleisen edun valvonta

Tehtäviä hoidetaan kahdella vastuualueella: elinkeinot, työvoima, osaaminen sekä ympäristö ja luonnonvarat.

Etelä-Savon ELY-keskuksessa toimii vastuualueista erillisenä yksikkönä työ- ja elinkeinohallinnon palvelukeskus, johon on keskitetty hallinnollisesti työ- ja elinkeinohallinnon puhelinpalvelu (Työlinja) ja Yritys-Suomi-palvelu.

Etelä-Savon  ELY-keskus vastaa EU:n rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Itä-Suomen alueella. Etelä-Savon ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa (7/2014) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät.

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa Etelä-Savon alueella tie- ja liikenneolojen suunnittelutehtävät, tienpidon hankinnat, julkisen liikenteen järjestämisen sekä muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät. Myös Etelä-Savon maahanmuuttotehtävät ja kalataloustehtävät hoidetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen toiminta-alue on Etelä-Savon maakunta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Ossi Tuuliainen
Gsm: 0295 024 098
Email: ossi.tuuliainen (@) ely-keskus.fi


X

ProAgria Etelä-Savo ry

ProAgria Etelä-Savo tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittämiseen. Ydinosaamistamme on maatilojen ja maaseutuyritysten päivittäiseen toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen kuuluvat asiantuntijapalvelut. Toimintamme kautta kehitämme myös maaseutuympäristöä ja yhteisöllisyyttä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi.

ProAgria Etelä-Savo on vuodesta 1996 lähtien toteuttanut 60 maatila- ja maaseutuyrityksiin suunnattua kehittämis- ja koulutushanketta EU:n maatalous- ja rakennerahastojen sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämällä kansallisella tuella. Etelä-Savon kunnat ja kuntayhtymät ovat olleet monissa hankkeissa mukana julkisina rahoittajina. Hanketoiminnan volyymi on ProAgria Etelä-Savon toiminnasta merkittävä.

ProAgrian valtti tiedonvälittäjänä ja koulutuksen järjestäjänä on asiakastuntemus. Asiantuntijamme tuntevat kohderyhmän pintaa syvemmältä ja useiden vuosien ajalta, jolloin koulutuksen tavoitteet ja sisältö voidaan kohdentaa tarpeita vastaaviksi ja saada aikaan vaikuttavuutta.

ProAgria Etelä-Savossa työskentelee noin 45 eri toimialojen asiantuntijaa ja projekti- ja tukipalveluiden ammattilaista. Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus toimii osana meitä. Toiminta-alueemme käsittää koko Etelä-Savon.

Ota Yhteyttä

Yhteyshenkilö: Pekka Häkkinen
Gsm: 0400 381 432
Email: pekka.hakkinen (@) proagria.fi


X

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus rakentaa maistuvaa, viihtyisää ja elinvoimaista maaseutua, joka lisää kaikkien suomalaisten hyvinvointia. Toimimme osana ProAgria Etelä-Savoa ja toiminta-alueemme käsittää koko Etelä-Savon. Kuulumme Maa-ja kotitalousnaisten valtakunnalliseen ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestöön, jonka 60 koulutettua asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa-ja kotitalousnaiset on myös maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto: Etelä-Savossa on yli 3500 jäsentä ja 150 toimivaa yhdistystä. Valtakunnallisesti meillä on 50 000 jäsentä 1500 paikallisyhdistyksessä.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Saara Ryhänen
Gsm: 040 4868 237
Email: saara.ryhanen (@) maajakotitalousnaiset.fi


X

Suomen metsäkeskus

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.

Metsäkeskus haluaa uudistaa suomalaista metsäalaa ja tehdä metsän omistamisen, hoitamisen, hyödyntämisen ja suojelun mahdollisimman palkitsevaksi ja helpoksi. Metsäkeskus haluaa vaikuttaa tulevaisuuden osaajiin. Metsäkeskus kouluttaa vuosittain tuhansia metsänomistajia, satoja metsäalan ammattilaisia ja tekee pitkäjänteistä työtä oppilaitoksissa lasten ja nuorten parissa. Metsäkeskuksen tehtävä on varmistaa tuleville sukupolville hyvät metsävarat, monimuotoinen luonto sekä vahva ja hyvinvointia tuottava metsäala.

Metsäkeskuksen luonnonhoidon tavoitteena on turvata metsien monimuotoisuutta ja luontoarvoja. Talousmetsien luonnonhoidolla voidaan vaikuttaa myös vesiensuojeluun, metsämaiseman hoitoon, kulttuuriperintökohteiden turvaamiseen ja monikäyttömahdollisuuksien edistämiseen. Monet luonnonhoidon toimenpiteistä ovat osa arkipäivän metsänhoitoa.

Luonnonhoitotoimet ovat aktiivisia ja niillä pyritään metsien monimuotoisuuden parantamiseen, vesiensuojelun tehostamiseen ja monikäytön edistämiseen. Luonnonhoidon toimenpiteet ovat maanomistajille vapaaehtoisia ja niistä neuvominen sekä sopiminen kuuluvat Metsäkeskuksen luonnonhoidon tehtäviin.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Riikka Salomaa
Gsm: 040 775 8253
Email: riikka.salomaa (@) metsakeskus.fi


X

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (perustettu vuonna 1988) on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos, jolla on toimintayksiköt Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutin tehtävänä on maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden edistäminen monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan koulutuksen ja kehittämistoiminnan avulla. Instituutti koordinoi ja kehittää toimia, jotka vahvistavat Helsingin yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta maaseudun kehittämisessä. Erityisenä tehtävänä on Ruokaketju ja luonnonvarat –alan edistäminen. Ruralia-instituutin painoaloja ovat 1. paikalliskehitys ja 2. ruokaketju ja luonnonvarat.

HY Ruralia-instituutti on toteuttanut lukuisia (noin 100 kpl) Ruoka- ja luonnonvarat -teemaan liittyviä hankkeita. Ruralia-instituutissa on vahva asiantuntemus alkutuotannosta, kestävästä tuotannosta, maan kasvukunnosta, vihannesviljelystä, viljelijöiden täydennyskoulutuksesta, verkkoviestinnästä, materiaalien tuotannosta ja julkaisemisesta sekä tiedotuksesta.

HY Ruralialla on vahvaa osaamista maatalouden tutkimuksesta sekä tilatutkimuksesta, jota on karttunut useissa hankkeissa. Niistä useimmat on suuntautuneet maan kasvukunnon ja vihannesviljelyn eri osa-alueiden kehittämiseen.

HY Ruralia on Suomen johtava maatalouden täydennyskouluttaja, jolla on vankkaa osaamista maatalouden kestävistä tuotantomenetelmistä, luomuviljelyn menetelmistä sekä monimuotovalmennuksena toteutettavien viljelijävalmennusten toteuttamisesta.  Verkko-välineiden hyödyntämisessä viljelijöiden täydennyskoulutuksessa Ruralia on ollut uranuurtaja. Maan kasvukunnon hoidon suunnittelu on sisällytetty Ruraliassa osaksi pitkäkestoisten koulutusohjelmien opetusta 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö: Jukka Rajala
Gsm: 044 303 2210
Email: jukka.rajala (@) helsinki.fi